Tilintarkastusvelvollisuus

Tilintarkastuslain 4 §:n mukaisesti: Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tilintarkastuslaissa ja muualla laissa säädetään.

Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Jos yhteisöllä ei ole tilintarkastuslain mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta.

Tilintarkastuslaissa määritellään mm. tilintarkastusvelvollisuus ja hyväksytyn tilintarkastajan valintaa koskevat yrityskokorajat, tilintarkastuksen sisältö, tilintarkastajan raportointi, riippumattomuus ja esteellisyys sekä tilintarkastajien valvonta.

Hyväksytty tilintarkastaja

Hyväksyttyjä tilintarkastajia Suomessa ovat:

  • HTM-tilintarkastajat (paikallisten kauppakamarien hyväksymät tilintarkastajat),
  • KHT-tilintarkastajat (Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat),

Tilintarkastajaksi on myös mahdollista valita tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, valitsijalle on ilmoitettava päävastuullinen HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastuslaissa tilintarkastajalla tarkoitetaan vain hyväksyttyä HTM - tai KHT-tilintarkastajaa taikka HTM- tai KHT-yhteisöä.

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan ( JHTT ) valitsemisesta sellaiseen yhteisöön tai säätiöön, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta, on säädetty tilintarkastuslain 7 §:ssä.

Muiden kuin hyväksyttyjen tilintarkastajien (eli ns. maallikkotilintarkastajien) valitsemisesta on säädetty uuden tilintarkastuslain siirtymäsäännöksissä (TilintL 57 §). Muu kuin hyväksytty tilintarkastaja voidaan valita yhdistyksessä vanhan, kumotun tilintarkastuslain säännöksiä noudattaen. Muu kuin hyväksytty tilintarkastaja voidaan muussa ennen 1.7.2007 perustetussa yhteisössä tai säätiössä valita vanhan kumotun tilintarkastuslain säännöksiä noudattaen suorittamaan tilintarkastuksen niinä tilikausina, jotka päättyvät viimeistään 31.12.2011. Muu kuin hyväksytty tilintarkastaja voidaan siis em. tapauksissakin valita vain vanhan tilintarkastuslain 11 §.n kokorajojen alittuessa. Katso tarkemmin voimaantulosäännökset.

Asunto-osakeyhtiö

Uusi asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1.7.2010 ja sitä sovelletaan lain voimaan tullessa tai sen jälkeen alkaviin toimikausiin.

Asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja, jos:

1) yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa;
2) tilintarkastaja on valittava tilintarkastuslain 4–6 §:n tai muun lain perusteella; taikka
3) osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaan on käsiteltävä.

Yhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.

Yhdistys

Yhdistyslain muutos astui voimaan 1.9.2010 ja sitä sovelletaan lain voimaan tullessa tai sen jälkeen alkaviin toimikausiin.

Yhdistyksessä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tilintarkastuslaissa ja muualla yhdistyslaissa säädetään.

Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhdistyksessä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa.

Yhdistyslakiin liittyvä siirtymäsäännös

Jos yhdistyksellä ei ole lain perusteella velvollisuutta valita tilintarkastuslaissa tarkoitettua tilintarkastajaa, sääntöihin ennen tämän lain voimaantuloa otettujen tilintarkastajaa ja tilintarkastusta koskevien määräysten perusteella yhdistyksen on valittava toiminnantarkastaja tai tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastaja ja tilintarkastusta koskevien sääntöjen määräysten katsotaan koskevan tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta. Vastaavasti toiminnantarkastajan voi valita toiseksi tarkastajaksi yhdistys, joka on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan ja jonka sääntöihin on otettu ennen tämän lain voimaantuloa määräys useammasta tilintarkastajasta.

Säätiö

Säätiössä on oltava sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten vähintään yksi tilintarkastaja. Velvollisuudesta valita KHT-tilintarkastaja ja varatilintarkastaja säädetään tilintarkastuslain 2 luvussa.

Vaikka yhteisöllä ei olisi edellä mainittua tilintarkastuslain mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, saatetaan yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä kuitenkin määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta. Edellä mainittujen kokorajojen alittuminen ei vaikuta tällaisiin yhteisöä koskeviin määräyksiin, vaan tilintarkastusvelvollisuudesta vapautuminen edellyttää tällöin yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen muuttamista.

Velvollisuus valita KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö

Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö, jos kyse on julkisen kaupankäynnin kohteena olevasta yhteisöstä tai jos yhteisössä tai säätiössä päättyneellä tilikaudella täyttyy vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 25 000 000 euroa;
2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 50 000 000 euroa; taikka
3) yhteisön tai säätiön palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä.

Tilintarkastus konsernissa

Edellisessä tilintarkastajan valintaa koskevassa kappaleessa mainittuja kokorajoja sovelletaan vastaavasti konsernin emoyritykseen, jos konsernin osalta vähintään kaksi edellä mainituissa pykälissä tarkoitetuista kolmesta edellytyksestä täyttyy.
Tytäryrityksen tilintarkastajaksi on valittava vähintään yksi emoyrityksen tilintarkastaja. Edellä sanotusta voidaan poiketa vain perustellusta syystä.

Varatilintarkastaja

Jos yhteisölle on valittu vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole TilintL 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja. Myös varatilintarkastajaan sovelletaan tilintarkastajaa koskevia tilintarkastuslain määräyksiä.

Muuta huomioitavaa

Jos tilinpäätöksen vahvistamisesta päätetään yhteisön tai säätiön toimielimen kokouksessa, tilinpäätös (ja mahdollinen toimintakertomus) on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen tätä kokousta.

Linkit

Tilintarkastajan valintaa koskevia määräyksiä löytyy mm. seuraavista laeista:

Asunto-osakeyhtiölaki

Kirjanpitolaki

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä

Osakeyhtiölaki

Osuuskuntalaki

Säätiölaki

Tilintarkastusasetus

Tilintarkastuslaki

Yhdistyslaki

Hallituksen esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi